[:el]

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ dermatologyclinic.gr

Η χρήση του dermatologyclinic.gr (εφ’ εξής: «dermatologyclinic.gr», «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος») συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας!

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρέχεται η άδεια για τη χρησιμοποίηση εγγράφων, (λευκά φύλλα, ανακοινώσεις, φύλλα δεδομένων και FAQs) από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, υπό τους εξής όρους: (1) η ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ειδικότερα η ειδοποίηση αντιγραφής καθώς και παροχής άδειας, (2) η χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και όχι για εμπορική, ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και (3) δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά τροποποίηση των κειμένων. Απαγορεύεται ρητά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών διώκεται ποινικά.

Η άδεια που προαναφέρεται δεν συμπεριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του σχεδίου, ή της διάταξης του δικτύου του dermatologyclinic.gr, ούτε και oποιασδήποτε άλλης ιστoσελίδας που ανήκει, είναι εξουσιοδoτημένη, ελέγχεται ή που διαχειρίζεται η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη.

Τα στοιχεία των ιστοσελίδων αυτών προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων, και απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να απομιμηθούν εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας της ιστοσελίδας.

Δήλωση αποποίησης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη και/ή οι προμηθευτές του δεν αντιπροσωπεύουν την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτές γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Όλα τα κείμενα και τα γραφήματα παραθέτονται “ως έχουν”, χωρίς καμιά γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης. Η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη, και/ή οι προμηθευτές της, με την παρούσα, αποποιούνται των εγγυήσεων και των προϋποθέσεων, σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των προϋποθέσεων που διέπουν την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και παραβίαση. Η πρόσβαση, η χρησιμοποίηση και η αναβάθμιση είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη. Σε καμιά περίπτωση η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη και/ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ειδική, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης, δεδομένων ή κερδών, ή συμβολαίου, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα.

Τα κείμενα που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα δεν έχουν σαν στόχο, να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση, αντί της συμβουλής, από τους επαγγελματίες Ιατρούς ή άλλους αρμόδιους επαγγελματίες. Αν χρειάζεστε συμβουλή για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους ειδικούς για την υγεία.

Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν. Η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη καθώς και προμηθευτές της, μπορεί να προβούν σε βελτίωση ή/και σε τροποποιήσεις στα προϊόντα και στα προγράμματα που περιγράφονται στη παρούσα, οποιαδήποτε στιγμή.

Λογισμικό, κείμενα και υπηρεσίες

Σε καμιά περίπτωση η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη και/ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για καμιά ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων απο αυτή την ιστοσελίδα.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την ιστοσελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του dermatologyclinic.gr και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται απο οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από την εταιρεία.

Copyright notice

Copyright © 2008 Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη. All rights reserved.

Ερώτησεις και Πληροφορίες

Οι ερωτήσεις και πληροφορίες που απευθύνονται προς την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας αυτής, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά θέματα υγείας ή προϊόντα που δίδονται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής. Γι’ αυτά, θα πρέπει να απευθύνεστε σε ειδικούς σε θέματα υγείας. Αν κάποιος χρήστης των αρχείων αυτών ζητήσει πληροφορίες που αφορούν και στοιχεία δεδομένων, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή ό,τι άλλο έχει σχέση με το περιεχόμενο των αρχείων αυτών, τέτοια πληροφόρηση δεν θεωρείται εμπιστευτική και η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη δεν φέρει καμιά ευθύνη όσον αφορά την πληροφόρηση αυτή και είναι ελεύθερος να την αναπαραγάγει, να την χρησιμοποιεί και να διανέμει την πληροφορία αυτή και σε άλλους, χωρίς κανένα περιορισμό.

Υπάρχει η περίπτωση, η χρήση του δικτύου απο εσάς, να καταγράφεται. Η Δρ. Αννέτα Γράψα – Σαλαμούρη και οι προμηθευτές της είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλίσουν την αδιακώλυτη χρήση και βελτίωση των διαδικτύων τους. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα, φυλάσσονται από το νόμο.

[:en]

PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS OF USE BEFORE USING dermatologyclinic.gr

The content of this website is owned by Dr. Anneta Grapsa – Salamouri and is protected by the corresponding copyright law. A permission is granted to use documents (blank sheets, announcements, data sheets and FAQs) from the website in question, under the following terms: (1) a notification has to appear on all transcripts and more specifically a copy notification including a permission granting, (2) the use of the website texts is only for information, updating and not for commercial or personal use while any copy or registration to a different network or transmission to mass media is strictly forbidden, and (3) no alteration of the text is permitted. Any use related to other reasons is strictly forbidden resulting both civil and penal liabilities. Any right infringement is subject to prosecution.

The above permission does not include the use of drawing or the network layout of dermatologyclinic.gr, including any other website belonging to, is authorized / controlled / managed by Dr. Anneta Grapsa – Salamouri.

All data of this website are legally protected by any copyright / trade mark / unfair competition / other law infringement, while the data cannot be copied or partially or totally simulated. Either the copy or the transmission of any logo, trade mark, sound or image of Dr. Anneta Grapsa – Salamouri website is not allowed, unless permitted by Dr. Anneta Grapsa – Salamouri, having the relevant rights.

Declaration of refusal

All possible efforts have been achieved for a valid and completely updating of the website in question. Nevertheless, Dr. Anneta Grapsa – Salamouri and / or her suppliers do not represent the appropriateness of both the information included to the texts and the graphics published at the website. Both texts and graphs appear “as existed” including no written guarantee of any type. By the present, Dr. Anneta Grapsa – Salamouri and / or her suppliers disclaim from any guarantees and requirements, related to the said information, including all tacit guarantees and requirements related to the marketability, appropriateness for a certain objective, title and infringement. The user is totally responsible for the access, use and updating. Both Dr. Anneta Grapsa – Salamouri and / or her suppliers are never responsible for a specific, indirect or possible damage or any other damage, due to a loss of any use or data, profit, contract file or a negligence of any wilful act, which may appear from or related to the information use or presentation, provided by the present website.

Both texts and the relevant graphs published at the website may include technical inaccuracies or typing faults. Alterations are periodically made referring to the present information. Always, both Dr. Anneta Grapsa – Salamouri and her suppliers, may proceed to improvements or / and modifications to both products and programs described at the present.

Software texts and services

Both Dr. Anneta Grapsa – Salamouri and / or her suppliers have no responsibility on any special, indirect or possible damage or a damage due to data or profit losses, either related to a contract, as a result of negligence / any wilful act, or the use or application of software, texts or service provision or a lack of services or information offered by the present website.

Linked websites

By using the corresponding links you may exit from the website of Dr. Anneta Grapsa – Salamouri. All linked websites are not controlled by Dr. Anneta Grapsa – Salamouri and hence Dr. Anneta Grapsa – Salamouri is responsible for neither the content of the linked pages nor the links included to the linked website, nor for any modifications or update of the websites. She is also not resposible for the transmission either through a network or under any form, received by any linked website. All linked websites are presented to you only for your assistance while their content is not controlled by the company.

Copyright notice

Copyright (c) 2008 Dr. Anneta Grapsa – Salamouri. All rights reserved.

Questions and Information

Any network use by you may be recorded. Dr. Anneta Grapsa – Salamouri is free to use this information for statistical reasons in order to guarantee an unhindered use and improvement of its networks. If you do not agree with this specific policy, we ask you not to use this service. Any rights which are not expressly granted by the present, are kept by the law.

© 2008 dermatologyclinic.gr All rights reserved

[:]